Szkolenia BHP

Szkolenia BHP dla studentów i doktorantów UJ CM

 

Szkolenie z zakresu BHP jest organizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach oraz Zarządzeniem nr 62 Rektora UJ z 17 sierpnia 2018 roku w sprawie szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz uczestników studiów doktoranckich w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Informujemy, że obowiązek zrealizowania szkolenia z zakresu BHP dotyczy wszystkich studentów rozpoczynających naukę na pierwszym roku studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim oraz wszystkich uczestników studiów doktoranckich rozpoczynających naukę na pierwszym roku studiów doktoranckich w Uniwersytecie Jagiellońskim, z wyjątkiem tych studentów i doktorantów, którzy w ramach dotychczasowego kształcenia odbyli już takie szkolenie w Uniwersytecie Jagiellońskim w okresie ostatnich pięciu lat.

W celu przystąpienia do kursu bhp należy zalogować się na stronę wirtualnej platformy PEGAZ. Informacje na temat logowania można znaleźć na stronie: punktu logowania. Na stronie wirtualnej platformy znajdują się materiały dydaktyczne niezbędne do odbycia kursu oraz test zaliczeniowy.

Szkolenie należy odbyć i przystąpić do zaliczenia w następującym okresie:

  • 17.10. – 6.11.2018 roku – studenci i uczestnicy studiów doktoranckich Wydziałów:Lekarskiego; Farmaceutycznego; Nauk o Zdrowiu.

Za termin zaliczenia przyjmuje się datę zamknięcia kursu.

W przypadku braku możliwości odbycia szkolenia poprzez platformę zdalnego nauczania PEGAZ, należy skontaktować się z p. mgr Barbarą Bryk w pierwszym tygodniu trwania szkolenia dla danego Wydziału (e–mail: barbara.bryk@uj.edu.pl, tel.: 519 068 328, (0-12) 422 06 44 wew. 26.

Zasady uwzględniania szkolenia BHP zaliczonego w ramach dotychczasowego kształcenia w Uniwersytecie Jagiellońskim

Studentom i uczestnikom studiów doktoranckich, którzy rozpoczynają naukę na drugim kierunku studiów bądź na innym poziomie kształcenia i zostali wpisani do systemu do 14 października 2018 roku, a w ramach dotychczasowego kształcenia w UJ uczestniczyli i zaliczyli szkolenie BHP w okresie ostatnich pięciu lat, system USOS automatycznie przypisuje na rozpoczętym kierunku/poziomie kształcenia zaliczenie kursu w zakresie BHP w oparciu o dane z wcześniej odbywanych studiów w formie decyzji na temat wymagań.

Studenci i uczestnicy studiów doktoranckich, którzy rozpoczynają naukę na drugim kierunku studiów bądź na innym poziomie kształcenia i zostali wpisani do systemu w terminie późniejszym niż wskazany w ust. 11, a w ramach dotychczasowego kształcenia w UJ uczestniczyli i zaliczyli szkolenie BHP w okresie ostatnich pięciu lat, powinni zgłosić się do sekretariatów prowadzących studia. Pracownicy administracyjni sekretariatów przypisują zaliczenie kursu w zakresie BHP w systemie USOS na rozpoczętym kierunku/poziomie kształcenia w oparciu o dane z wcześniej odbywanych studiów.

Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.studiuje.uj.edu.pl/studenci/badania-i-bhp/bhp

Podstawa prawna: