Opłaty

Opłaty za studia

Zasady udzielania zwolnień z opłat za usługi edukacyjne

Studenci i doktoranci studiujący na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Zasady udzielania zwolnień z opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów i doktorantów studiujących na zasadach obowiązujących obywateli polskich uregulowane są w uchwale nr 104/VI/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zasad udzielania zwolnień z opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Student lub doktorant może ubiegać się o całkowite lub częściowe zwolnienie z opłaty w wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach na pisemny wniosek, złożony do dziekana wydziału w terminie do 20 września roku poprzedzającego rok akademicki, którego dotyczy opłata. Do wniosku należy dołączyć stosowną dokumentację, potwierdzającą okoliczności w nim wskazane.

Student lub doktorant może złożyć odwołanie od decyzji dziekana wydziału do Pełnomocnik Rektora UJ ds. kształcenia i współpracy międzynarodowej w Collegium Medicum za pośrednictwem dziekana wydziału w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji dziekana.

Studenci i doktoranci studiujący na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich

Zasady udzielania zwolnień z opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów i doktorantów studiujących na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich (cudzoziemcy) uregulowane są w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie podejmowania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych.

Student lub doktorant może ubiegać się o:

 • obniżenie  opłaty;
 • całkowite zwolnienie z opłaty;
 • przedłużenie terminu wniesienia opłaty;
 • wniesienie opłaty w ratach

Stosowny wniosek w tej sprawie należy złożyć do Pełnomocnik Rektora UJ ds. kształcenia i współpracy międzynarodowej w Collegium Medicum wraz z dokumentacją potwierdzającą okoliczności w nim wskazane. Dokumenty powinny zostać przetłumaczone na język polski.

Od decyzji Pełnomocnik Rektora UJ ds. kształcenia i współpracy międzynarodowej w Collegium Medicum student lub doktorant może złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Rektora UJ w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Dokumenty zewnętrzne


Dokumenty wewnętrzne

 • Zarządzenie nr 59 Rektora UJ z 19 lipca 2019 roku
  w sprawie: zmiany zarządzenia nr 32 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 maja 2019 roku w sprawie opłat za kształcenie na studiach podyplomowych i winnych formach kształcenia (kursy dokształcające) rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020(z późn. zm.)
 • Zarządzenie nr 43 Rektora UJ z 26 czerwca 2019 roku
  w sprawie zmiany zarządzenia nr 32 Rektora UJ z 6 maja 2019 roku w sprawie opłat za kształcenie na studiach podyplomowych i w innych formach kształcenia (kursy dokształcające) rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020,
 • Zarządzenie nr 32 Rektora UJ z 6 maja 2019 roku
  w sprawie: opłat za kształcenie na studiach podyplomowych i w innych formach kształcenia (kursy dokształcające) rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020 
 • Zarządzenie nr 25 Rektora UJ z 25 lutego 2019 roku
  w sprawie: opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w języku polskim rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020 
 • Zarządzenie nr 3 Rektora UJ z 15 stycznia 2019 roku
  w sprawie: opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów prowadzonych w językach obcych rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020
 • Zarządzenie nr 88 Rektora UJ z 19 grudnia 2018 roku
  w sprawie: zmiany zarządzenia nr 19 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 marca 2018 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2018/2019
 • Zarządzenie nr 65 Rektora UJ z 12 września 2018 roku
  w sprawie: zmiany zarządzenia nr 72 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 czerwca 2017 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2017/2018 
 • Zarządzenie nr 19 Rektora UJ z 7 marca 2018 roku
  w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2018/2019
 • Zarządzenie nr 51 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 lipca 2018 roku
  w sprawie: zmiany zarządzenia nr 19 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 marca 2018 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2018/2019
 • Decyzja nr 56 Rektora UJ z 21 grudnia 2017 roku
  w sprawie: wysokości oraz szczegółowych warunków pobierania opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2018/2019
 • Zarządzenie nr 96 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 25 września 2017 roku
  w sprawie: zmiany zarządzenia nr 72 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 czerwca 2017 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2017/2018
 • Komunikat nr 28/CM Prorektora UJ ds. Collegium Medicum z 7 lipca 2017 roku
  w sprawie: procedury ubiegania się o miejsce w domu studenckim Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum przez osoby niebędące studentami/doktorantami Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum i Uniwersytetu Jagiellońskiego {Kwestionariusz PL} [Kwestionariusz ENG}
 • Zarządzenie nr 72 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 czerwca 2017 roku w sprawie:wysokości opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2017/2018.
 • Zarządzenie nr  65 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 26 maja 2017 roku
  w sprawie: wprowadzenia wzorów formularzy budżetu studiów i kursów obowiązujacych w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum
 • Zarządzenie nr 9 Prorektora UJ ds. Collegium Medicum z dnia 18 października 2016 roku
  w sprawie: zasad zawierania umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum z osobami fizycznymi
 • Zarządzenie nr 68 Rektora UJ z 28 lipca 2016 roku
  w sprawie: zmiany zarządzenia nr 20 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 8 kwietnia 2016 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla cykli niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, niestacjonarnych studiów trzeciego stopnia, studiów podyplomowych i kursów dokształcających rozpoczynających się w roku akademickim 2016/2017
 • Zarządzenie nr 59 Rektora UJ z 12 lipca 2016 roku
  w sprawie: wysokości opłat za powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich dla cudzoziemców studiujących na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich
 • Zarządzenie nr 57 Rektora UJ z 11 lipca 2016 roku
  w sprawie: zmiany zarządzenia nr 87 Rektora UJ z 17 lipca 2015 roku w sprawie wzorów umów o warunkach odpłatności za niestacjonarne studia trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy dokształcające oraz wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia dla studentów cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności w Uniwersytecie Jagiellońskim
 • Zarządzenie nr 49 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 czerwca 2016 roku
  w sprawie wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów i doktorantów z powodu niezadowalających wyników w nauce, wysokości opłat za powtarzanie zajęć (kursów lektoratowych) z języków obcych przez studentów i doktorantów z powodu niezadowalających wyników w nauce w Jagiellońskim Centrum Językowym i w Centrum Językowym Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, wysokości opłat za powtarzanie zajęć w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ i w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu CM oraz wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów z powodu niezadowalających wyników w nauce w Studium Pedagogicznym UJ, dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2016/2017
 • Zarządzenie nr 4 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 26 stycznia 2016 roku
  w sprawie wysokości opłat za prowadzone w języku polskim studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie dla cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności, a także wysokości opłat za prowadzone w językach obcych studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, dla cykli kształcenia rozpoczynających się w roku akademickim 2016/2017
 • Decyzja nr 56 Rektora UJ z 18 grudnia 2015 roku
  w sprawie: ustalenia wysokości oraz szczegółowych warunków pobierania opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2016/2017.
 • Zarządzenie nr 102 Rektora UJ z 30 września 2015 roku w sprawie: zasad wynagradzania nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum
 • Zarządzenie nr 95 Rektora UJ z 2 września 2015 roku
  w sprawie: wysokości opłat za powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce na prowadzonych w językach obcych studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich dla studentów posiadających obywatelstwo polskie oraz cudzoziemców studiujących na zasadach obowiązujących obywateli polskich
 • Zarządzenie nr 89 Rektora UJ z 27 lipca 2015 roku
  w sprawie: zmiany zarządzenia nr 36 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 13 kwietnia 2015 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, studiów podyplomowych i kursów dokształcających rozpoczynających się w roku akademickim 2015/2016
 • Zarządzenie nr 87 Rektora UJ z 17 lipca 2015 roku
  w sprawie: wzorów umów o warunkach odpłatności za niestacjonarne studia trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy dokształcające oraz wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia dla studentów cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności w Uniwersytecie Jagiellońskim
 • Uchwała Senatu nr 75/VI/2015 z 24 czerwca 2015 roku 
  w sprawie: zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne oraz wzorów umów o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim

 • Zarządzenie nr 36 Rektora UJ z 13 kwietnia 2015 roku
  w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, studiów podyplomowych i kursów dokształcających rozpoczynających się w roku akademickim 2015/2016
 • Zarządzenie nr 22 Rektora UJ z 19 lutego 2015 roku
  w sprawie: wysokości opłat za prowadzone w języku polskim studia pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia podyplomowe dla cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności, a także wysokości opłat za prowadzone w językach obcych studia pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia podyplomowe, dla cykli kształcenia rozpoczynających się w roku akademickim 2015/2016
 • Zarządzenie nr 20 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 lutego 2015 roku
  w sprawie: wprowadzenia wzorów formularzy budżetu studiów i kursów w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum rozpoczynających się w cyklu dydaktycznym 2015/2016
 • Zarządzenie nr 10 Rektora UJ ds. Collegium Medicum z 30 września 2014 roku
  w sprawie: wysokości opłat dla studentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2014/2015, za powtarzanie zajęć (kursów lektoratowych) z języków obcych z powodu niezadowalających wyników w nauce w Centrum Językowym Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, w roku akademickim 2014/2015
 • Zarządzenie nr 98 Rektora UJ z 29 września 2014 roku
  w sprawie: zmiany zarządzenia nr 89 Rektora UJ z 2 września 2014 roku w sprawie wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów i doktorantów z powodu niezadowalających wyników w nauce, wysokości opłat za powtarzanie zajęć (kursów lektoratowych) z języków obcych przez studentów i doktorantów z powodu niezadowalających wyników w nauce w Jagiellońskim Centrum Językowym i w Centrum Językowym Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum oraz wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów z powodu niezadowalających wyników w nauce w Studium Pedagogicznym UJ, dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2014/2015.
 • Zarządzenie nr 97 Rektora UJ z 29 września 2014 roku
  w sprawie: zmiany zarządzenia nr 93 Rektora UJ z 9 września 2013 roku w sprawie wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów z powodu niezadowalających wyników w nauce oraz wysokości opłat za powtarzanie zajęć (kursów lektoratowych) z języków obcych przez studentów z powodu niezadowalających wyników w nauce w Jagiellońskim Centrum Językowym dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2013/2014.
 • Zarządzenie nr 93 Rektora UJ z 23 września 2014 roku
  w sprawie: wysokości opłat dla studentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2013/2014, za powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce oraz za powtarzanie zajęć (kursów lektoratowych) z języków obcych z powodu niezadowalających wyników w nauce w Jagiellońskim Centrum Językowym, w roku akademickim 2014/2015,
 • Zarządzenie nr 89 Rektora UJ z 2 września 2014 roku
  w sprawie: wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów i doktorantów z powodu niezadowalających wyników w nauce, wysokości opłat za powtarzanie zajęć (kursów lektoratowych) z języków obcych przez studentów i doktorantów z powodu niezadowalających wyników w nauce w Jagiellońskim Centrum Językowym i w Centrum Językowym Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum oraz wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów z powodu niezadowalających wyników w nauce w Studium Pedagogicznym UJ, dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2014/2015
 • Zarządzenie nr 82 Rektora UJ z 28 lipca 2014 roku
  w sprawie: zmiany zarządzenia nr 34 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 5 maja 2014 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2014/2015 oraz dla cykli, które rozpoczęły się w roku akademickim 2013/2014
 • Zarządzenie nr 74 Rektora UJ z 8 lipca 2014 roku
  w sprawie: szczegółowych wzorów umów o warunkach odpłatności za studia i usługi edukacyjne obowiązujących w Uniwersytecie Jagiellońskim
 • Zarządzenie nr 68 Rektora UJ z 2 lipca 2014 roku
  w sprawie: zmian w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 7 Rektora UJ z 10 lutego 2014 roku w sprawie wysokości opłat za prowadzone w języku polskim studia pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia podyplomowe, dla cudzoziemców podejmujących studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich w roku akademickim 2014/2015, a także wysokości opłat za studia prowadzone w językach obcych dla cudzoziemców podejmujących studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich oraz osób ubiegających się o przyjęcie na zasadach obowiązujących obywateli polskich w roku akademickim 2014/2015,
 • Uchwała nr 87/V/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 maja 2014 r.
  w sprawie: zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Jagiellońskim
 • Zarządzenie nr 44 Rektora UJ z 27 maja 2014 roku
  w sprawie: utworzenia na Wydziale Lekarskim UJ CM anglojęzycznych stacjonarnych studiów trzeciego stopnia w dziedzinie nauk medycznych oraz w dziedzinie nauk o zdrowiu, pod nazwą International PhD studies in medical sciences
 • Zarządzenie nr 34 Rektora UJ z 5 maja 2014 roku
  w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2014/2015 oraz dla cykli, które rozpoczęły się w roku akademickim 2013/2014
 • Zarządzenie nr 23 Rektora UJ z 25 marca 2014 roku
  w sprawie: zmiany załącznika nr 2 do zarządzenia nr 50 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 18 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych wzorów dokumentacji opisu studiów doktoranckich
 • Zarządzenie nr 9 Rektora UJ z 12 lutego 2014 roku
  w sprawie: określenia listy dodatkowych dokumentów wymaganych w postępowaniu kwalifikacyjnym na pierwszy rok studiów trzeciego stopnia w roku akademickim 2014/2015
 • Zarządzenie nr 7 Rektora UJ z 10 lutego 2014 roku
  w sprawie< wysokości opłat za prowadzone w języku polskim studia pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia podyplomowe, dla cudzoziemców podejmujących studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich w roku akademickim 2014/2015, a także wysokości opłat za studia prowadzone w językach obcych dla cudzoziemców podejmujących studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich oraz osób ubiegających się o przyjęcie na zasadach obowiązujących obywateli polskich w roku akademickim 2014/2015.
 • Decyzja nr 42 Rektora UJ z 10 grudnia 2013 roku
  w sprawie: ustalenia wysokości oraz szczegółowych warunków pobierania opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2014/2015
 • Zarządzenie nr 93 Rektora UJ z 9 września 2013 roku
  w sprawie: wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów z powodu niezadowalających wyników w nauce oraz wysokości opłat za powtarzanie zajęć (kursów lektoratowych) z języków obcych przez studentów z powodu niezadowalających wyników w nauce w Jagiellońskim Centrum Językowym dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2013/2014
 • Zarządzenie nr 89 Rektora UJ z 30 lipca 2013 roku
  w sprawie: wysokości opłat dla studentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2013/2014, za powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce oraz za powtarzanie zajęć (kursów lektoratowych) z języków obcych z powodu niezadowalających wyników w nauce w Jagiellońskim Centrum Językowym, w roku akademickim 2013/2014,
 • Zarządzenie nr 83 Rektora UJ z 15 lipca 2013 roku
  w sprawie: zmian w załączniku nr 2 do zarządzenia nr 2 Rektora UJ z 17 stycznia 2013 roku w sprawie wysokości opłat dla cudzoziemców podejmujących studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich, za studia pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia podyplomowe prowadzone w języku polskim, a także za studia prowadzone w językach obcych dla cudzoziemców podejmujących studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich oraz osób ubiegających się o przyjęcie na zasadach obowiązujących obywateli polskich w roku akademickim 2013/2014,
 • Zarządzenie nr 82 Rektora UJ z 15 lipca 2013 roku
  w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2013/2014 oraz dla cykli, które rozpoczęły się w roku akademickim 2012/2013 i w latach wcześniejszych,
 • Zarządzenie nr 75 Rektora UJ z 8 lipca 2013 roku
  w sprawie: szczegółowych wzorów umów o warunkach odpłatności za studia i usługi edukacyjne obowiązujących w Uniwersytecie Jagiellońskim.
 • Zarządzenie nr 74 Rektora UJ z 8 lipca 2013 roku
  w sprawie: wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach stacjonarnych, jeżeli są to ich studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów w formie stacjonarnej.
 • Zarządzenie nr 29 Rektora UJ z 12 kwietnia 2013 roku
  w sprawie:wysokości opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2013/2014 oraz dla cykli, które rozpoczęły się w roku akademickim 2012/2013 i w latach wcześniejszych.
 • Zarządzenie nr 97 Rektora UJ z 3 października 2012 roku
  w sprawie: wprowadzenia wzorów aneksów do umów o warunkach odpłatności za stacjonarne studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie, za niestacjonarne studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia, trzeciego stopnia i jednolite studia magisterskie oraz za studia podyplomowe w Uniwersytecie Jagiellońskim.
 • Zarządzenie nr 84 Rektora UJ z 12 września 2012 r.
  w sprawie: zmian w załączniku nr 3 do zarządzenia nr 45 Rektora UJ z 13 czerwca 2012 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013
 • Zarządzenie nr 64 Rektora UJ z 18 lipca 2012 r.
  w sprawie: wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów z powodu niezadowalających wyników w nauce oraz wysokości opłat za powtarzanie zajęć (kursów lektoratowych) z języków obcych przez studentów z powodu niezadowalających wyników w nauce w Jagiellońskim Centrum Językowym w roku akademickim 2012/2013
 • Zarządzenie nr 58 Rektora UJ z 5 lipca 2012 r.
  w sprawie: szczegółowych wzorów umów o warunkach odpłatności za studia i usługi edukacyjne obowiązujących w Uniwersytecie Jagiellońskim
 • Zarządzenie nr. 45 Rektora UJ z 13 czerwca 2012 r.
  w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013
 • Uchwała nr 41/VI/2011 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie: szczegółowych zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Jagiellońskim
 • Uchwała nr 42/VI/2011 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie: zasad udzielania zwolnień z opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim
 • Uchwała nr 42/VI/2009 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat oraz trybu i warunków zwalniania w całości lub części z tych opłat na niestacjonarnych studiach trzeciego stopnia
 • Zarządzenie nr 49 Rektora UJ z dnia 28 czerwca 2011 r.
  w sprawie: zmian w załączniku nr 8 do zarządzenia nr 48 Rektora UJ z 6 czerwca 2011 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2011/2012.
 • Zarządzenie nr 48 Rektora UJ z dnia 6 czerwca 2011 r.
  w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2011/2012.
 • Zarządzenie nr 57 Rektora UJ z dnia 18 lipca 2011 r.
  w sprawie: szczegółowych wzorów umów o warunkach odpłatności za studia i usługi edukacyjne obowiązujących w Uniwersytecie Jagiellońskim.
 • Zarządzenie nr 43 Rektora UJ z dnia 30 czerwca 2010 r.
  w sprawie zmiany zarządzenia nr 39 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 2 lipca 2009 roku w sprawie szczegółowych wzorów umów o warunkach odpłatności za studia oraz wzorów wezwań do zapłaty za usługi edukacyjne obowiązujących w Uniwersytecie Jagiellońskim.
 • Zarządzenie nr 57 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 14 września 2009 roku
  w sprawie: wysokości opłat za legitymację i świadectwo ukończenia studiów doktoranckich
 • Zarządzenie nr 39 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 2 lipca 2009 r.
  w sprawie szczegółowych wzorów umów o warunkach odpłatności za studia oraz wzorów wezwań do zapłaty za usługi edukacyjne obowiązujących w Uniwersytecie Jagiellońskim
  Zarządzenie nr 3 Rektora UJ z 22 stycznia 2010 r.

  w sprawie: zmiany do zarządzenia nr 25 Rektora UJ z 22 maja 2009 r. w sprawie terminu wprowadzenia nowych wzorów dyplomów, suplementu do dyplomów, świadectw ukończenia studiów podyplomowych, studiów doktoranckich oraz kursów dokształcających, sposobu ich sporządzania i wysokości pobieranych za nie opłat
  Zarządzenie nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 22 maja 2009 r.

  w sprawie terminu wprowadzenia nowych wzorów dyplomów, suplementu do dyplomów, świadectw ukończenia studiów podyplomowych, studiów doktoranckich oraz kursów dokształcających, sposobu ich sporządzania i wysokości pobieranych za nie opłat

Formularze i budżety

UWAGA: Pliki edytowalne są zabezpieczone „hasłem” aby je otrzymać proszę napisać na e-mail: dydaktyka.kariery@cm-uj.krakow.pl

Informacje ogólne

Tabele zawierające wykaz prowadzonych studiów: studia niestacjonarne, studia w języku obcym, studia podyplomowe UJ CM dla poszczególnych jednostek: