Zakres czynności

Do zakresu działania Sekcji ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM należy w szczególności:

 1. współpraca z Działem Nauczania i Działem Rekrutacji na Studia UJ w zakresie przygotowywania regulaminów oraz aktów prawnych dotyczących procesów kształcenia, a w szczególności w kwestiach dotyczących studiów pierwszego, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, a także studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) na Wydziale Lekarskim, Wydziale Nauk o Zdrowiu oraz Wydziale Farmaceutycznym i studiów podyplomowych;
 2. kompletowanie dokumentów związanych z akredytacją kierunków studiów na Wydziale Lekarskim, Wydziale Nauk o Zdrowiu, Wydziale Farmaceutycznym;
 3. współpraca z Radą Samorządu Studentów UJ CM, Towarzystwem Doktorantów UJ w zakresie podziału Funduszu Pomocy Materialnej UJ CM i podziału miejsc w domach studenckich UJ CM;
 4. koordynowanie we współpracy z Działem Nauczania przydziału świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Wydziału Lekarskiego, Wydziału Nauk o Zdrowiu, Wydziału Farmaceutycznego;
 5. sporządzanie decyzji administracyjnych w drugiej instancji w sprawach dotyczących toku studiów pierwszego, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich na Wydziale Lekarskim, Wydziale Nauk o Zdrowiu, Wydziale Farmaceutycznym;
 6. sporządzanie decyzji administracyjnych w drugiej instancji dotyczących toku studiów doktoranckich i decyzji rektora o przyznaniu stypendiów doktoranckich na Wydziale Lekarskim, Wydziale Nauk o Zdrowiu, Wydziale Farmaceutycznym;
 7. współpraca z organizacjami studenckimi: Radą Samorządu Studenckiego UJ CM, Studenckim Towarzystwem Naukowym UJ CM, Towarzystwem Doktorantów UJ, Międzynarodowym Stowarzyszeniem Studentów Medycyny IFMSA-Poland, Akademickim Związkiem Sportowym UJ CM w zakresie działalności i finansowania organizacji studenckich;
 8. przygotowywanie sprawozdań zbiorczych z Wydziału Lekarskiego, Wydziału Nauk o Zdrowiu, Wydziału Farmaceutycznego w zakresie spraw dydaktycznych do Głównego Urzędu Statystycznego, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz innych instytucji;
 9. wykonywanie czynności administracyjnych związanych z przyjmowaniem wniosków o utworzenie nowych kierunków studiów i form kształcenia na Wydziale Lekarskim, Wydziale Nauk o Zdrowiu, Wydziale Farmaceutycznym oraz Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ;
 10. zbieranie wniosków przekazywanych z Wydziału Lekarskiego, Wydziału Nauk o Zdrowiu, Wydziału Farmaceutycznego o przyznanie stypendiów ministra: za osiągnięcia w nauce i za osiągnięcia sportowe, stypendiów dla cudzoziemców oraz informowanie jednostek UJ CM o podjętych przez ministra decyzjach;
 11. wykonywanie czynności administracyjnych związanych z pracami nad dostosowaniem programów kształcenia do standardów Unii Europejskiej, realizacja unijnych programów dydaktycznych;
 12. współpraca z Uczelnianym Zespołem Doskonalenia Jakości Kształcenia UJ;
 13. rejestracja studentów uczelni zagranicznych odbywających część kształcenia na Wydziale Lekarskim, Wydziale Nauk o Zdrowiu, Wydziale Farmaceutycznym oraz studentów tych wydziałów wyjeżdżających za granicę w celach kształcenia;
 14. monitorowanie kariery zawodowej absolwentów wydziałów medycznych w szczególności po trzech i pięciu latach od dnia ukończenia studiów;
 15. dostarczanie studentom i absolwentom informacji o rynku pracy i możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 16. zbieranie, klasyfikowanie i udostępnianie ofert pracy, staży i praktyk zawodowych;
 17. prowadzenie bazy danych studentów i absolwentów wydziałów medycznych zainteresowanych znalezieniem pracy;
 18. pomoc pracodawcom w pozyskiwaniu odpowiednich kandydatów na wolne miejsca pracy oraz staże zawodowe;
 19. pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy;
 20. poradnictwo zawodowe w zakresie pisania listów motywacyjnych, CV, autoprezentacji oraz przygotowania do rozmów kwalifikacyjnych, a także w obszarze projektowania ścieżek kariery w zawodach medycznych;
 21. informowanie o specyfice i zależnościach rynku pracy w zawodach medycznych;
 22. organizowanie dni karier oraz zamieszczanie ofert pracy na stronie internetowej.

Kontakt

Sekcja do spraw
Dydaktyki i Karier
Akademickich CM
ul. Św. Anny 12
31-008 Kraków
pok. 36

Biuro czynne jest pn-pt od 8:00 do 16:00

tel.: 12 37 04 307

tel: 12 422 42 48
       12 422 04 11 w. 307
 

E-mail: dydaktyka.kariery@cm-uj.krakow.pl

Kierownik Sekcji:
mgr Dorota Alicja Kwapisz