Wysokość stypendiów socjalnych dla studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum na semestr letni roku akademickiego 2016/2017

Wysokość stypendiów socjalnych dla studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum na semestr letni roku akademickiego 2016/2017

W dniu 14 lutego 2017 roku zostały rozdzielone środki na świadczenia z Funduszu Pomocy Materialnej UJ CM na semestr letni, t.j. świadczenia o charakterze socjalnym na II semestr roku akademickiego 2016/2017. Świadczenia o charakterze socjalnym tzn. stypendium socjalne, stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, stypendium socjalne w zwiększonej wysokości również z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, przyznawano wnioskodawcom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie studenta nie przekroczył kwoty 1051 złotych. Stypendia zostały przyznane na 4 miesiące (marzec, kwiecień, maj, czerwiec) roku akademickiego 2016/2017.

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum - stawki

  1. Próg dochodu na jednego członka rodziny studenta uprawnionego do uzyskania: stypendium socjalnego oraz stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości również z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, w roku akademickim 2016/2017 - nie może przekraczać 1051 złotych (netto)
  1. Kwoty stypendium socjalnego w II semestrze roku akademickiego 2016/2017 w poszczególnych progach:

- I próg - dochód 0 zł - 550 zł/miesięcznie na osobę - 600 zł/miesięcznie

- II próg - dochód 551 zł - 800 zł / miesięcznie na osobę – 550 zł/miesięcznie

- III próg - dochód 801 zł - 1051 zł /miesięcznie na osobę - 460 zł/miesięcznie

Kwoty zwiększeń stypendium socjalnego, odpowiednio:

zwiększenie mieszkaniowe: 130 zł (netto) miesięcznie

- zwiększenie na małżonka lub dziecko studenta 130 zł (netto) miesięcznie.

Decyzje powinny być wydawane zainteresowanym studentom za potwierdzeniem odbioru (czytelny podpis i data) w dziekanacie, u koordynatora ds. pomocy materialnej. Potwierdzone kopie decyzji należy zarchiwizować w aktach studenta.

Zgodnie z art. 184 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, 1933, 2169, 2260, z 2017 r. poz. 60z późn. zm.) oraz § 9 pkt 1 Zarządzenia nr 97 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 października 2017 roku w sprawie: Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego",  Łączna miesięczna wysokość stypendium socjalnego i stypendium rektora dla najlepszych studentów nie może być większa niż 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta w poprzednim miesiącu, ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich."- w przypadku kumulacji w/w stypendiów przez jednego studenta powyżej 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta.

Odwołania

Studenci, którym nie przyznano stypendiów, o które się ubiegali mogą złożyć odwołanie w ciągu 14 dni od daty odbioru decyzji I instancji. Odwołanie powinno zawierać:

  • podanie odwoławcze na piśmie (skierowane do Odwoławczej Komisji Stypendialnej UJ), w którym należy uwzględnić: nazwisko i imię studenta, kierunek i rok studiów, datę wpływu, adres studenta do korespondencji, uzasadnienie odwołania, podpis studenta;
  • decyzję I instancji;
  • stanowisko Wydziałowej Komisji Stypendialnej;
Odwołania należy składać w dziekanacie wydziału, u koordynatora ds. pomocy materialnej na wydziale.

Kontakt

Sekcja do spraw
Dydaktyki i Karier
Akademickich CM
ul. Św. Anny 12
31-008 Kraków
pok. 36

Biuro czynne jest pn-pt od 8:00 do 16:00

tel.: 12 37 04 307

tel: 12 422 42 48
       12 422 04 11 w. 307
 

E-mail: dydaktyka.kariery@cm-uj.krakow.pl

Kierownik Sekcji:
mgr Dorota Alicja Kwapisz