Stypendia naukowe z funduszu IM. STANISŁAWA ESTREICHERA na rok akademicki 2016/2017

REKTOR UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ogłasza konkurs o STYPENDIA NAUKOWE Z FUNDUSZU STYPENDIALNEGO IM. STANISŁAWA ESTREICHERA na rok akademicki 2016/2017

O stypendia za wyniki w nauce z Funduszu Stypendialnego im. Stanisława Estreichera mogą ubiegać się studenci studiów stacjonarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy ukończyli co najmniej pierwszy rok studiów pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich,
posiadają osiągnięcia naukowe i osiągają bardzo dobre wyniki w nauce (średnia ważona ocen od 4,5 za rok akademicki 2015/2016) i którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

Komplet dokumentów kandydata powinien zawierać:

  • formularz zgłoszeniowy wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do Regulaminu Funduszu;
  • zaświadczenie o średniej ważonej ocen za rok akademicki 2015/2016 wystawione przez sekretariat właściwej jednostki;
  • dokumenty potwierdzające sytuację materialną studenta, określone w obowiązujących w danym roku przepisach przy ubieganiu się o stypendium socjalne.

Stypendia przyznawane są na okres 10 miesięcy. Dokumenty należy złożyć w Dziale Nauczania UJ, ul. Gołębia 24, pok. 17, 31 007 Kraków z adnotacją: „Fundusz Stypendialny im. Stanisława Estreichera”, w nieprzekraczalnym terminie do 7 października 2016 roku.

Fundusz powstał i utrzymuje się dzięki dotacji ofiarowanej na ten cel przez Fundację Kulturalną Rodziny Pruszyńskich, ale przyjmuje również wpłaty od innych darczyńców.

Więcej informacji: www.dn.uj.edu.pl/fundusze/estreicher
tel. 12 663 3953, e-mail: fundusze.stypendialne@uj.edu.pl

 

Kontakt

Sekcja do spraw
Dydaktyki i Karier
Akademickich CM
ul. Św. Anny 12
31-008 Kraków
pok. 36

Biuro czynne jest pn-pt od 8:00 do 16:00

tel.: 12 37 04 307

tel: 12 422 42 48
       12 422 04 11 w. 307
 

E-mail: dydaktyka.kariery@cm-uj.krakow.pl

Kierownik Sekcji:
mgr Dorota Alicja Kwapisz