Wnioski o przyznanie miejsca w Domu Studenckim UJ CM na rok akademicki 2016/2017

Wnioski o przyznanie miejsca w Domu Studenckim UJ CM na rok akademicki 2016/2017

Aktualizacja

Szanowni Studenci oraz Doktoranci Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum,

Miejsca Domach Studenckich UJ CM w I oraz II turze zostały rozdysponowane informacja dotycząca przyzań dostępna jest w systemie USOSweb.

Dnia 23 sierpnia rozpoczęła się tura "bez podawania informacji o dochodzie" - związanie jest to z uproszczeniem procedury uzyskania miejsca w Domach Studenckich UJ CM

- wystarczy złożyć wniosek w USOSweb i dostarczyć go do koordynatora ds. pomocy materialnej na Wydziale.

Od 1 września miejsca w Domach Studenckich UJ CM będą przyznawane na bieżąco zgodnie z dostępnością.

 

___________

Szanowni Studenci oraz Doktoranci Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum,

została dla Państwa włączona możliwość składania wniosków o przyznanie miejsca w Domu Studenckim UJ CM na rok akademicki 2016/2017. Wnioski należy składać przez odpowiedni formularz na stronie www.usosweb.uj.edu.pl. Zaakceptowany, wydrukowany i podpisany wniosek wraz ze stosowną dokumentacją należy złożyć u koordynatora ds. pomocy materialnej na wydziale.

Wydziałowi koordynatorzy ds. pomocy materialnej udzielają wszelkiej informacji na temat obowiązującej dokumentacji oraz trybu ubiegania się o miejsce w Domu Studenckim (adresy).

Studenci UJ CM będą mogli ubiegać się o przyznanie miejsca w dwóch trybach:

  • z podaniem informacji o wysokości miesięcznych dochodów na osobę w rodzinie studenta;
  • z pominięciem informacji o wysokości miesięcznych dochodów na osobę w rodzinie studenta.

Wnioski bez informacji o dochodach zostaną rozpatrzone po zakończeniu II tury, a decyzja uzależniona będzie od dostępności miejsc.

Studenci aplikujący o miejsce w DS z podaniem informacji o dochodach w pierwszej turze będą mieli możliwość składania wniosków do dnia 4 lipca 2016 roku. Wszystkie wnioski które zostaną dostarczone do koordynatora po tym terminie lub nie będą kompletne, zostaną rozpatrzone w kolejnej turze.

Druga tura przewidywana jest do dnia 16 sierpnia 2016 roku. Wszystkie wnioski które zostaną dostarczone do koordynatora po tym terminie lub nie będą kompletne, zostaną rozpatrzone w kolejnej turze.

Tura bez podawania informacji o dochodzie w rodzinie studenta będzie uruchomiona od 23 sierpnia do dnia 26 sierpnia 2016 roku (Osoby które nie planują podawania informacji o dochodzie proszone sa o złożenie wniosku w terminie od 23-26 sierpnia wcześniejsze złozenie wniosku spowoduje, że System USOSweb będzie wymagał złożenia oświadczenia o dochodzie w rodzinie studenta).

  • Wyniki przyznań I tury zostaną ogłoszone dnia 15 lipca 2016 roku, w systemie USOSweb.
  • Wyniki przyznań II tury zostaną ogłoszone dnia 22 sierpnia 2016 roku, w systemie USOSweb.
  • Wyniki przyznań z "tury bez podawania informacji o dochodach w rodzinie studenta" zostaną ogłoszone dnia 31 sierpnia 2016 roku, w systemie USOSweb.

Po zakończenieu trzech tur przyznawania miejsc w domach studenckich tj. od początku września miejsca będą przyznawane w miarę dostępności.

Osoby ubiegające się o przyznanie miejsca w Dom Studenckim UJ CM z podaniem informacji o dochodach powinny pamiętać o konieczności wcześniejszego uzyskania stosownej dokumentacji z odpowiednich instytucji między innymi:

1. Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego członków rodziny studenta i studenta o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) za rok 2015;

2. zaświadczenia członków rodziny studenta i studenta zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2015;

3. oświadczenia członków rodziny studenta i studenta o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku 2015;

4. inne dokumenty – w zależności od sytuacji rodzinnej i materialnej rodziny studenta – wykaz dokumentacji znajduje się w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 90 Rektora UJ z 17 września 2014 r.

Szczegółowe informacje na temat dokumentowania dochodu w rodzinie studenta można uzyskać u Wydziałowych koordynatorów ds. Pomocy Materialnej kontakt

5. dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów szczegółowych o których mowa w Regulaminie przyznawania miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w roku akademickim 2016/2017.

Szczegółowy wykaz dokumentacji oraz sposób obliczania dochodu na osobę w rodzinie można znaleźć w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Studenci / Doktoranci którym przyznano miejsce w Domu Studenckim, a nie będą z niego korzystać zobowiązani są z niego zrezygnować przy użyciu systemu USOSweb (www.usosweb.uj.edu.pl), rezygnacja dokonywana jest tylko drogą internetową. Nie podjęcie rezygnacji w przypadku niewykorzystania skierowania może być podstawą odmowy przyznania miejsca w domach studenckich UJ CM w kolejnych latach.

Terminy rezygnacji dla poszczególnych tur:

Rezygnacja po I turze – do 10 sierpnia 2016 r.

Rezygnacja po II turze – do 29 sierpnia 2016 r.

Rezygnacja po III turze – do 4 września 2016 r.

Szczegółowe informacje dotyczące przyznawania miejsc w Domach Studenckich UJ CM można znaleźć w Zarządzeniu nr 5/2016 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie: Regulaminu przydzielania i korzystania z miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w roku akademickim 2016/2017.

Domy Studenckie Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum:

Domy Studenckie w Prokocimiu

Dom Studencki przy ul. Racławickiej

Miejsca w domach studenckich UJ CM  przyznawane są zgodnie z preferencjami podanymi przez wnioskodawcę. Wnioskodawcy nie są przyzanwane miejsca w domach studenckich które wnioskodawca wskazał jako: "Nie chcę zamieszkać w:".

Postępowanie w przypadku negatywnego rozpatrzenia oraz zamiana w ramach Giełdy zamiany miejsc.

W przypadku uzyskania niegatywnego rozpatrzenia wniosku, jeżeli wnoskodawca nadal jest zaineresowany uzyskaniem miejsca w domu studenckim UJ CM należy skorzystać z odpowiedniej funkcji w systemie USOSweb (nie ma konieczności ponowenego drukowania wniosku i dostarczania do koordynatora wydziałowego).

Negatywne rozpatrzenie może być spowodowane wskazaniem przez wnioskodawccę domów studenckich w których miejsca zostały już rozdysponowane. Jeśli wnioskodawca chce zmienić swoje preferencje domów studenckich powinien poprosić wydziałowgo koordynatora ds. pomocy materialnej o cofnięcie wniosku do poprawy, wprowadzić odpowiednie zmiany w preferencjach a następnie zarejestrować i poprosić o zmianę statusu na gotowy do rozpatrzenia. Wniosek zostanie rozpatrzony w najbliższej turze.

W przypadku chęci zamieszania w innym domu studenckim, niż został przyznany należy skorzystać z Giełdy Zamiany Miejsc w Domach Studenckich, zamiany następują miejsce za miejsce w ramach Puli Miesjc dla studentów UJ CM.

 

Załączniki:

Kontakt

Sekcja do spraw
Dydaktyki i Karier
Akademickich CM
ul. Św. Anny 12
31-008 Kraków
pok. 36

Biuro czynne jest pn-pt od 8:00 do 16:00

tel.: 12 37 04 307

tel: 12 422 42 48
       12 422 04 11 w. 307
 

E-mail: dydaktyka.kariery@cm-uj.krakow.pl

Kierownik Sekcji:
mgr Dorota Alicja Kwapisz