Inne raporty i analizy

Barometr zawodów w Polsce 2017

Raport  końcowy przygotowany na zamówienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej a zrealizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Raport podsumowuje badanie barometru zawodów w odniesieniu do całego kraju w roku 2016.

—————————————————————————

Barometr zawodów w Polsce 2016

Raport  końcowy przygotowany na zamówienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej a zrealizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Raport podsumowuje badanie barometru zawodów w odniesieniu do całego kraju w roku 2015.

—————————————————————————

Barometr zawodów w Małopolsce 2016

Raport  końcowy przygotowany na zamówienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej a zrealizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Raport podsumowuje badanie barometru zawodów w województwie Małopolskim w roku 2015.

—————————————————————————

Analiza zapotrzebowania gospodarki na absolwentów kierunków kluczowych w kontekscie realizacji strategi Europa 2020

Raport  końcowy przygotowany na zamówienie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Publikacja zawiera min. dane o perspektywach obszarów branżowych kluczowych do celów strategii “Europa 2020” w Polsce jak i zapotrzebowanie na specjalistów na krajowym rynku pracy do 2020 roku.

—————————————————————————

Zawody deficy. Raport opisuje min. towe w Polsce w 2014 roku

Raport  o zawodach  deficytowych i nadwyżkowych w Polsce to kompleksowa analiza sytuacji na rynku pracy przygotowana przez Departament Rynku Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. 

Tablice do raportu o zawodach deficytowych w Polsce w 2014 roku

—————————————————————————

Zawody deficytowe w Polsce w 2013 roku

Raport  o zawodach  deficytowych i nadwyżkowych w Polsce to kompleksowa analiza sytuacji na rynku pracy przygotowana przez Departament Rynku Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. 

—————————————————————————

Ocena sytuacji na rynku pracy województwa małopolskiego w roku 2013

Ocena roczna rynku pracy to opracowanie sporządzane co rok, zawierające podstawowe informacje demograficzne o ludności Małopolski oraz o rynku pracy i bezrobociu. Ocena roczna rynku pracy prezentuje pozytywne i negatywne tendencje na rynku pracy oraz rekomendacje dla całego regionu. W opracowaniach znaleźć można programy z zakresu rynku pracy realizowane w danym roku oraz ocenę działań z roku poprzedniego.

—————————————————————————

Pracodawca – Rynek – Pracownik. Raport z badania zapotrzebowania na pracowników wśród małopolskich pracodawców 2013

Badanie zapotrzebowania na pracowników wśród małopolskich pracodawców zawiera zagadnienia o: polityce zatrudnieniowej przedsiębiorstw, wykorzystywanych przez firmy metodach rekrutacji, trudnościach napotykanych przy pozyskiwaniu nowych pracowników oraz przyczynach tych trudności, umiejętnościach posiadanych przez aktualnie zatrudnionych pracowników oraz polityce szkoleniowej firm.

—————————————————————————

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2013 roku

Ranking  zawodów  deficytowych  i  nadwyżkowych  w  Małopolsce  to zestawienie informacji o popycie i podaży na rynku pracy w ujęciu zawodów i specjalności. Opracowanie sporządzone w oparciu o informacje zawarte w rejestrach powiatowych urzędów pracy z województwa małopolskiego daje wgląd w informacje o bezrobotnych oraz ofertach pracy w województwie. Opracowanie może być pomocnym narzędziem dla instytucji edukacyjnych i szkoleniowych, jak również osób uczących się, pracujących i bezrobotnych.

—————————————————————————

Przedsiębiorcy z dotacją. Efektywność dotacji na założenie działalności gospodarczej finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

Raport „Przedsiębiorcy z dotacją. Efektywność dotacji na założenie działalności gospodarczej finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego” powstał na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji, na podstawie wyników „Badania efektywności dotacji na założenie działalności gospodarczej finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego”, zrealizowanego przez BioStat Sp.J. oraz danych z Podsystemu monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego i Izb Skarbowych z terenu Małopolski

—————————————————————————

Analiza potrzeb szkoleniowych personelu medycznego oraz pracowników wykonujących zawody niemedyczne w ramach systemu opieki zdrowotnej w Polsce   Badanie ewaluacyjne zrealizowane na zlecenie Ministerstwa Zdrowia w padzierniku 2013 roku. Celem niniejszego badania była analiza potrzeb szkoleniowych personelu medycznego oraz pracowników wykonujących zawody niemedyczne w ramach systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Badaczy interesowały zarówno indywidualne potrzeby szkoleniowe pracowników zakładów opieki zdrowotnej z ich punktu widzenia, jak i obszary wymagające doskonalenia umiejętności zawodowych z perspektywy kadry zarządzającej, w tym ordynatorów oddziałów i pielęgniarek oddziałowych

.————————————————————————–

Analiza kwalifikacji i kompetencji kluczowych dla zwiększenia szans absolwentów na rynku pracy Nadrzędnym celem badania jest wypracowanie listy rekomendowanych kompetencji, kwalifikacji i efektów kształcenia oraz obszarów i kierunków kształcenia istotnych z punktu widzenia potrzeb rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa.

.————————————————————————–

Raport ewaluacyjny „Ocena wpływu działań edukacyjnych realizowanych w ramach Działania 2.3 PO KL na system ochrony zdrowia w Polsce wraz z próbą określenia potencjalnych obszarów wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej”.  Badanie „Ocena wpływu działań edukacyjnych realizowanych w ramach Działania 2.3 PO KL na system ochrony zdrowia w Polsce wraz z próbą określenia potencjalnych obszarów wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej” zostało zrealizowane na zlecenie Ministerstwa Zdrowia przez firmę IBC Group w okresie od września do grudnia 2012 r. Celem badania było dokonanie oceny wpływu dotychczas podjętych działań edukacyjnych realizowanych w ramach Działania 2.3 „Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia”